Bản in     Gởi bài viết  
Hình ảnh về ngành nghề và sản phẩm truyền thống 

Chằm nón - Quảng Thuận (Quảng Trạch)

Chằm nón - Quảng Thuận (Quảng Trạch)

Chằm nón - Quảng Thuận (Quảng Trạch)

Chạm trổ

Đan lát

Đan lát

Làm muối

Làm muối

Lên khung nón

sản xuất, sửa chửa tàu thuyền - Cảnh Dương

Sản phẩm mây tre - Quảng Phong (Quảng Trạch)

Sản phẩm mây tre - Quảng Phong (Quảng Trạch)

Sản phẩm mây tre - Quảng Phong (Quảng Trạch)

Thợ chạm - Quảng Hoà (Quảng Trạch)

Thợ chạm - Quảng Hoà (Quảng Trạch)

Thợ chạm - Quảng Hoà (Quảng Trạch)

Thợ chạm - Quảng Hoà (Quảng Trạch)

Thợ chạm - Quảng Hoà (Quảng Trạch)

Thợ rèn - Quảng Hoà (Quảng Trạch)

[Trở về]